مشترک وب سایت شوید

پایه - 30 روزه

90,000 تومان 70,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک

پایه - 60 روزه

170,000 تومان 132,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک

برنزی - 90 روزه

240,000 تومان 184,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک

برنزی - 180 روزه

450,000 تومان 346,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک

نقره ای - 270 روزه

630,000 تومان 485,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک

طلایی - 365 روزه

780,000 تومان 600,000 تومان

 • نمای کلی بازار
 • تحلیل های کارشناسان
 • فیلترهای کاربردی
 • لیست تحلیل
 • تقویم اقتصادی
 • گوش به زنگ
 • تحلیل ربات
 • وضیعت گروه ها
 • اطلاع رسانی
خرید اشتراک