قیمت مسکوکات طلا

0%

تغییر

369,900,000

کمترین

375,300,000

بیشترین
قیمت فعلی
375,150,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

404,800,000

کمترین

409,100,000

بیشترین
قیمت فعلی
408,470,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

224,000,000

کمترین

227,000,000

بیشترین
قیمت فعلی
227,000,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

145,000,000

کمترین

147,000,000

بیشترین
قیمت فعلی
147,000,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

69,000,000

کمترین

70,000,000

بیشترین
قیمت فعلی
70,000,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

33,489,000

کمترین

33,963,000

بیشترین
قیمت فعلی
33,630,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

44,652,000

کمترین

45,283,000

بیشترین
قیمت فعلی
44,840,000 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

143,830,000

کمترین

147,160,000

بیشترین
قیمت فعلی
145,630,000 ریال