لیست ارزهای مشهور دیجیتال

۰۲:۵۹:۳۵

0.33%

تغییر

38,334,334,000

کمترین

38,556,178,000

بیشترین
قیمت فعلی
38,445,152,000 ریال
۰۲:۵۹:۳۵

0.2%

تغییر

2,019,815,200

کمترین

2,041,442,900

بیشترین
قیمت فعلی
2,027,922,500 ریال
۰۲:۵۹:۳۰

0.01%

تغییر

583,870

کمترین

584,070

بیشترین
قیمت فعلی
583,990 ریال
۰۲:۵۹:۳۵

0.4%

تغییر

75,800

کمترین

76,800

بیشترین
قیمت فعلی
75,900 ریال
۰۲:۵۹:۳۵

0.32%

تغییر

347,300

کمترین

351,600

بیشترین
قیمت فعلی
348,000 ریال
۰۲:۴۷:۲۴

0.51%

تغییر

77,800

کمترین

78,300

بیشترین
قیمت فعلی
78,300 ریال
۰۲:۵۶:۱۳

0.32%

تغییر

42,053,800

کمترین

42,572,100

بیشترین
قیمت فعلی
42,486,000 ریال
۰۲:۵۶:۱۳

0.04%

تغییر

238,800

کمترین

240,300

بیشترین
قیمت فعلی
239,300 ریال
۰۲:۵۹:۳۶

0.51%

تغییر

58,600

کمترین

59,200

بیشترین
قیمت فعلی
58,800 ریال