نرخ ارز سایر کشورها

۲ مرداد

0%

تغییر

579,320

کمترین

583,700

بیشترین
قیمت فعلی
581,760 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

626,700

کمترین

634,400

بیشترین
قیمت فعلی
631,700 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

744,000

کمترین

753,600

بیشترین
قیمت فعلی
751,300 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

157,810

کمترین

159,770

بیشترین
قیمت فعلی
158,420 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

17,600

کمترین

17,800

بیشترین
قیمت فعلی
17,700 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

647,200

کمترین

655,300

بیشترین
قیمت فعلی
652,300 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

79,600

کمترین

80,200

بیشترین
قیمت فعلی
80,000 ریال

0%

تغییر

367,830

کمترین

374,200

بیشترین
قیمت فعلی
372,940 ریال
۱ مرداد

0%

تغییر

410

کمترین

420

بیشترین
قیمت فعلی
420 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

424,300

کمترین

430,400

بیشترین
قیمت فعلی
428,800 ریال

0%

تغییر

381,600

کمترین

386,800

بیشترین
قیمت فعلی
385,000 ریال

0%

تغییر

343,500

کمترین

348,100

بیشترین
قیمت فعلی
346,500 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

428,100

کمترین

434,200

بیشترین
قیمت فعلی
432,500 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

6,880

کمترین

6,970

بیشترین
قیمت فعلی
6,950 ریال

0%

تغییر

2,080

کمترین

2,108

بیشترین
قیمت فعلی
2,101 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

449

کمترین

455

بیشترین
قیمت فعلی
453 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

230

کمترین

232

بیشترین
قیمت فعلی
231 ریال
۲ مرداد

0%

تغییر

8,190

کمترین

8,320

بیشترین
قیمت فعلی
8,220 ریال