نمای کلی بازار

704 مورد

کل شرکتها

437 مورد

مثبت ها

68 مورد

منفی ها

199 مورد

متعادل

223 مورد

صف خرید

18 مورد

صف فروش

40%

عرضه
میانگین درصد عرضه

با ضریب اختصاصی

40 %

59%

تقاضا
میانگین درصد تقاضا

با ضریب اختصاصی

59 %

49%

خروج
میزان خروج پول حقیقی

مبلغ خروج پول حقیقی :

85,462.11B ریال

51%

ورود
میزان ورود پول حقیقی

مبلغ ورود پول حقیقی :

90,377.23B ریال

47%

سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی

سرانه فروش حقیقی :

17,073.45B ریال

53%

سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی :

سرانه خرید حقیقی :

19,454.64B ریال

 میانگین آخرین
 میانگین پایانی
 بیشتر از میانگین
 کمتر از میانگین

احتمال رشد شاخص کل :
95%
احتمال افت شاخص کل :
5%
احتمال رشد شاخص هم وزن :
91%
احتمال افت شاخص هم وزن :
9%

 شاخص کل بورس
 شاخص هم وزن
 شاخص فرابورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
2,5,9,6,5,2,4,3,7,5
2,078,712 واحد

1.65 درصد رشد

شاخص هم وزن
2,5,9,6,5,2,4,3,7,5
622,526 واحد

2.01 درصد رشد

شاخص کل فرابورس
2,5,9,6,5,2,4,3,7,5
25,361 واحد

1.42 درصد رشد

ارزش معاملات بورس
11,993.50B تومان
ارزش معاملات فرابورس
44,054.50B تومان